1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. สร้างเอกสารซ้ำอีกครั้ง

สร้างเอกสารซ้ำอีกครั้ง

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด

  1. เลือกเอกสารที่ต้องการสร้างซ้ำ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก
  4. กดเมนู อืนๆ

กดเลือกเมนู สร้างเอกสารซ้ำ ระบบจะทำการสร้างเอกสารใหม่เหมือนกับเอกสารต้นฉบับที่เลือก แตกต่างกันที่วันที่ และ เลขที่เอกสาร

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles