1. Home
  2. การใช้งานระบบเงินเดือน และการใช้งาน K-Cash Connect Plus
  3. วิธี: พิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน

วิธี: พิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน

เข้าที่เมนูบริหารเงินเดือน >> เลือกเมนูจ่ายเงินเดือน >> คลิกที่จุดไข่ปลาตรงรายการ >> เลือกแก้ไข
เมื่อเข้ามาในรายการที่ต้องการ คลิกที่จุดไข่ปลา >> เลือกพิมพ์สลิปเงินเดือน
Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles