1. Home
  2. การใช้งานระบบเงินเดือน และการใช้งาน K-Cash Connect Plus
  3. วิธีการตั้งค่าพนักงานสำหรับการชำระเงินเดือนผ่าน K-Cash Connect Plus

วิธีการตั้งค่าพนักงานสำหรับการชำระเงินเดือนผ่าน K-Cash Connect Plus

เมื่อทำการเชื่อมต่อบริการ K-Cash Connect Plus สำเร็จแล้ว ให้ตั้งค่าช่องทางการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้เป็น “K-Cash Connect Plus” โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

กรณีแก้ไขข้อมูลพนักงาน

  1. ไปที่เมนู “เงินเดือน”
  2. เลือกเมนูย่อย “รายชื่อพนักงาน”
  3. คลิกเลือก … ด้านขวามือของพนักงาน
  4. คลิกเลือก “แก้ไข”

5. เลือกช่องทางการรับชำระเป็น “K-Cash Connect Plus”

กรณีสร้างพนักงานใหม่

  1. ไปที่เมนู “เงินเดือน”
  2. เลือกเมนูย่อย “รายชื่อพนักงาน”
  3. คลิก “สร้างใหม่”

4. กรอกข้อมูลพนักงานและเลือกช่องทางการรับชำระเป็น “K-Cash Connect Plus”

Updated on October 23, 2019

Was this article helpful?

Related Articles