1. Home
  2. การใช้งานระบบเงินเดือน FlowPayroll
  3. ลบไฟล์เงินเดือนระบบ K-Cash Connect Plus

ลบไฟล์เงินเดือนระบบ K-Cash Connect Plus

เมื่อทำการส่งไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านระบบ K-Cash Connect Plus แล้วต้องการทำการแก้ไขสามารถเข้าไปที่ระบบ K-Cash Connect Plus แล้วทำการยกเลิก 

จากนั้นกลับมาที่ระบบ FlowPayroll แล้วเข้าไปรายการจ่ายเงินเดือนที่ต้องการจะทำการแก้ไข 

รายการจ่ายเงินเดือน

เมื่อเข้ามาด้านในรายการจ่ายเงินเดือน ให้ลากเมาส์ไปวางข้างรายการส่งไฟล์การจ่ายเงินเดือนจะมีสัญลักษณ์กากบาทแสดง แล้วทำการคลิกสัญลักษณ์กากบาท

คลิกสัญลักษณ์กากบาท

เมื่อทำการคลิกสัญลักษณ์กากบาท แล้วจะมีป็อบอัพแจ้งเตือนยืนยันการลบไฟล์รายการจ่ายเงินเดือน

ยืนยันการลบไฟล์รายการจ่ายเงินเดือน

เมื่อทำการยืนยันแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลหนึ่งครั้ง แล้วทำการแก้ไขรายการจ่ายเงินเดือนได้เลย

เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการบันทึกรายการอีกครั้ง แล้วทำการคลิกจ่ายด้วย K-Cash Connect Plus ที่บันทึกการจ่ายเงินเดือน

คลิกจ่ายด้วย K-Cash Connect Plus ที่บันทึกการจ่ายเงินเดือน
Updated on September 30, 2021

Was this article helpful?

Related Articles