1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. ลบเอกสารที่ไม่ต้องการ ในแอป FlowAccount

ลบเอกสารที่ไม่ต้องการ ในแอป FlowAccount

หากต้องการลบเอกสารที่ไม่ต้องการออก ให้สังเกตที่สถานะของเอกสารก่อนนะคะ โดยเอกสารที่ลบได้จะต้องอยู่ในสถานะรออนุมัติ / รอดำเนินการ / รอวางบิล /รอเก็บเงิน ก่อนจึงจะลบได้ค่ะ

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการลบ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก เพื่อทำการลบเอกสาร
  4. กดเมนู อื่นๆ

กดเลือกเมนู ลบ


App จะมีข้อความแจ้งเตือน ถามก่อนว่าต้องการลบเอกสารนี้หรือไม่ ทำการกดลบ เอกสารจะหายไปจากระบบ ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

** การลบเอกสาร ในบางเอกสารจะไม่สามารถลบ จะไม่สามารถลบเอกสารระหว่างกลางได้ เนื่องจากระบบมีการป้องการ การรันเลขที่เอกสารข้ามไว้ เพื่อให้การออกเอกสารออกอย่างเป็นระบบ

หากต้องการลบต้องทำการไล่ลบจากเอกสารใบล่าสุด ถึงเอกสารที่ต้องการลบ

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles