1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. ลบรายการสินค้าในเอกสารที่กำลังสร้างอยู่

ลบรายการสินค้าในเอกสารที่กำลังสร้างอยู่

สามารถลบได้โดย
1. เลือกรายการสินค้าในเอกสารที่ต้องการลบออก
2. สไลด์ไปทางด้านซ้าย
3. ระบบจะแสดงเมนูขึ้นมาให้ลบรายการสินค้าออก

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles