1. Home
  2. การตั้งค่า FlowAccount
  3. ทำเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดแยกตามรายการ

ทำเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดแยกตามรายการ

ระบบ FlowAccount สามารถออกเอกสารแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดแยกตามรายการได้ โดยเข้าไปตั้งค่าเอกสารได้ที่ เมนูการตั้งค่า > จะเจอหน้าตั้งค่าเอกสาร > เลือกฟังก์ชั่นเอกสาร และกดปุ่มเปิดฟังก์ชั่น

เปิดฟังก์ชั่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดแยกรายการ

การเปิดใช้งานจะมีผลเฉพาะเอกสารที่สร้างใหม่ มีให้เลือกดังนี้

1. ฟังก์ชั่นแสดง หัก ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสาร เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้ว ระบบจะแสดงรายการหัก ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสารตรงส่วนสรุปจำนวนเงิน

หัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสาร

การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นส่วนลดแยกตามรายการพร้อมกันได้

2. ฟังก์ชั่น ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกตามรายการ
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้ว ระบบจะเพิ่มช่องภาษีให้สามารถเลือกรายการสินค้า ภาษี 7%, ภาษี 0% และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้ (สำหรับบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขายสินค้าแบบมีภาษี ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นหรือสินค้าภาษี 0%)

ภาษีแยกตามรายการสินค้า

ระบบจะแยกกันคำนวณระหว่างสินค้ามีภาษี 7% และภาษี 0% หรือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นคำนวณภาษีแยกตามรายการจะไม่สามารถใช้งานคำนวณหัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสารได้

3. ฟังก์ชั่นส่วนลดแยกตามรายการ
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้ว ระบบจะเพิ่มช่องส่วนลดแยกตามรายการ สามารถเลือกใส่ส่วนลดแยกตามรายการสินค้าได้ มีให้เลือกใส่ส่วนลดแบบ % และจำนวนเงิน

ส่วนลดแยกตามรายการ

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งาน ฟังก์ชั่นหักภาษี ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสารพร้อมกันได้

Updated on March 17, 2021

Was this article helpful?

Related Articles