1. Home
  2. การใช้งานระบบเงินเดือน FlowPayroll
  3. พิมพ์สลิปเงินเดือน และส่งให้พนักงานทางอีเมล

พิมพ์สลิปเงินเดือน และส่งให้พนักงานทางอีเมล

พิมพ์สลิปเงินเดือนให้พนักงาน

ให้เข้าไปที่เมนูรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง > คลิกที่จุดไข่ปลา > เลือกแก้ไข

เมนูรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง
เมนูรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง

เมื่อเข้ามาในรายการที่ต้องการ คลิกที่จุดไข่ปลา >> เลือกพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

วิธีการดาวน์โหลดและส่งเมลสลิปเงินเดือน

ไปที่เมนูจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง > คลิกที่จุดไข่ปลา > เลือกดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนทั้งหมด หรือส่งอีเมลสลิปเงินเดือนทั้งหมด

ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนทั้งหมด
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนทั้งหมด หรือส่งอีเมลสลิปเงินเดือนทั้งหมด
Updated on March 19, 2021

Was this article helpful?

Related Articles