1. Home
  2. การใช้งานระบบเงินเดือน FlowPayroll
  3. วิธีจ่ายเงินเดือนพนักงาน

วิธีจ่ายเงินเดือนพนักงาน

หลังจากที่ตั้งค่าระบบเงินเดือน และตั้งค่าพนักงานเรียบร้อยแล้ว จะมาถึงขั้นตอนการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนูจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง > คลิกที่ “สร้างใหม่” เลือกประเภทพนักงานและช่องทางการชำระที่ต้องการทำจ่าย > ระบบจะดึงรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่บันทึกไว้มาแสดงเพื่อทำรายการต่อไป
รายการเงินเดือน/ค่าจ้าง

2. เมื่อเข้ามาในรายการเงินเดือน ถ้าต้องการปรับเพิ่มค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า หรือหักเงินประกัน ให้คลิกที่จุดไข่ปลาที่อยู่ด้านขวามือของรายชื่อพนักงานแต่ละคน > เลือก “แก้ไขรายการปรับเพิ่ม/ลด”

แก้ไขรายการปรับเพิ่ม/ลด

3. ใส่จำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม และปรับลดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน > คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อบันทึกรายการปรับเพิ่ม/ลด

เพิ่มรายการปรับเพิ่ม/ลดเงินเดือน

เมื่อปรับเพิ่ม/ลดเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว > คลิกบันทึกเอกสาร ที่อยู่ด้านบนขวามือ

บันทึกเอกสาร

4. หลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ด้านซ้ายมือจะมีปุ่ม “เพิ่มการชำระเงิน” จะสามารถกดเพื่อชำระเงินเดือนจากส่วนนี้ได้เลย

เพิ่มการชำระเงิน

5. ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปรายละเอียดเงินเดือนพนักงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากนั้นกดยืนยันการจ่ายเงินเดือน

บันทึกการชำระเงินเดือน

5.เมื่อยืนยันการจ่ายเงินเดือนแล้ว จะมีข้อมูลการจ่ายเงินเดือนปรากฏที่ส่วนของ Payment zone

payment zone

หากต้องการแก้ไขข้อมูลเงินเดือนที่ชำระไปแล้ว สามารถกด “รีเซ็ตการชำระ” ที่อยู่ด้านล่างขวามือได้

รีเซตการชำระ

Updated on March 19, 2021

Was this article helpful?

Related Articles