1. Home
  2. การใช้งาน FlowAccount กับ FoodStory

การใช้งาน FlowAccount กับ FoodStory

การเริ่มต้นเชื่อมต่อ FlowAccount กับ FoodStory เพื่อดึงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายมาเปิดเอกสารใน FlowAccount