1. Home
  2. การออกเอกสาร
  3. ออกเอกสารเลือกแสดงราคาไม่รวม VAT

ออกเอกสารเลือกแสดงราคาไม่รวม VAT

FlowAccount สามารถออกเอกสารแสดงราคาแบบรวมภาษี และไม่รวมภาษี

ในขั้นตอนการ “+ สร้างสินค้า” สามารถกรอกราคาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าเอกสารได้เลย จะเป็นราคาแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้

🔴 กรณีกรอกราคาสินค้าแบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่หน้าเอกสารให้เลือกเป็น “ราคาไม่รวมภาษี” 

ราคาไม่รวมภาษี
ราคาไม่รวมภาษี

ระบบจะทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าให้อัตโนมัติค่ะ

คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

🔴 กรณีกรอกราคาสินค้าแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่หน้าเอกสารให้เลือกเป็น “ราคารวมภาษี” 

ราคารวมภาษี
ราคารวมภาษี

🔴 ระบบจะทำการแจกแจงภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าให้อัตโนมัติค่ะ

แสดงราคาภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า
แสดงราคาภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า
Updated on March 2, 2021

Was this article helpful?

Related Articles