1. Home
  2. การใช้งาน FlowAccount Classic
  3. เพิ่มหน่วยสินค้า

เพิ่มหน่วยสินค้า

  1. ไปที่เมนูสินค้า > เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหน่วย
  2. กรอกชื่อหน่วยในช่อง > กดบันทึกข้อมูล
เปลี่ยนหน่วยสินค้า
เปลี่ยนหน่วยสินค้า

3. เมื่อกลับไปที่เอกสารที่เคยสร้างไว้ > เลือกรายการสินค้าซ้ำอีกครั้ง จะแสดงหน่วยสินค้าใหม่บนหน้าเอกสารให้ค่ะ

แสดงหน่วยสินค้าใหม่
แสดงหน่วยสินค้าใหม่
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles