1. Home
  2. การตั้งค่าระบบ
  3. เพิ่มผู้ใช้งาน เพื่อทำงานร่วมกันในระบบ

เพิ่มผู้ใช้งาน เพื่อทำงานร่วมกันในระบบ

หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ FlowAccount เดียวกัน และกำหนดตำแหน่งของผู้ใช้งาน ให้เริ่มดังนี้ค่ะ

  1. ไปที่เมนู “การตั้งค่า”  ⚙️
  2. เลือกเมนู “เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ
  3. กด “เชิญผู้ใช้งาน” 
  4. เลือกตำแหน่งของผู้ใช้งาน และกรอกอีเมลของผู้ได้รับเชิญให้ใช้ FlowAccount
  5. กด “บันทึกข้อมูล”

ระบบจะทำการส่งอีเมลไปที่ Inbox เพื่อยืนยันการใช้งาน แต่หากตรวจสอบไม่พบอีเมลใน Inbox อาจตรวจสอบได้ที่ Junk Mail, Spam Mail หรือ Folder อื่นๆ ในอีเมลค่ะ 

เมื่อได้รับอีเมลแล้วจะต้องตอบรับภายใน 24 ชั่วโมงนะคะ 🙂

ตำแหน่งต่างๆ จะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ

วิธีเพิ่มผู้ใช้งาน FlowAccount Classic
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles