1. Home
  2. แก้ไขปัญหาการใช้งาน
  3. เปิดเอกสารซื้อ แล้วยังต้องบันทึกในเมนูค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่

เปิดเอกสารซื้อ แล้วยังต้องบันทึกในเมนูค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่

ยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวม (Dashboard) จะมาจาก 3 ส่วนนะคะ คือ

  1. เมนูซื้อ
  2. เมนูค่าใช้จ่าย
  3. เมนูเงินเดือน

ดังนั้นหากคุณออกเอกสารซื้อแล้ว ไม่ต้องบันทึกรายการลงเมนูค่าใช้จ่ายอีกนะคะ เพราะจะทำให้เกิดยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวมซ้ำค่ะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles