1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. เปลี่ยนสถานะเอกสาร ในแอประบบ iOS

เปลี่ยนสถานะเอกสาร ในแอประบบ iOS

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นสไลด์ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “สถานะ”
เปลี่ยนสถานะเอกสาร
เลือกสถานะของเอกสารที่ต้องเปลี่ยนสถานะ
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles