1. Home
  2. การออกเอกสาร
  3. เปลี่ยนสถานะเก็บเงินของเอกสาร

เปลี่ยนสถานะเก็บเงินของเอกสาร

เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้าแล้ว สามารถกดเปลี่ยนสถานะของเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินแยก) ได้ดังนี้

เบื้องต้นเมื่อสร้างเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินแล้ว สถานะจะอยู่ที่ “รอดำเนินการ” หรือ “รอเก็บเงิน” (สร้างโดยการเปลี่ยนสถานะจากใบวางบิล) เราสามารถกดเปลี่ยนสถานะเป็น “เก็บเงิน” ได้เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า

  1.  กดที่สถานะของเอกสาร
  2. คลิกเลือก “เก็บเงิน”
สถานะเอกสารเก็บเงิน
เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นเก็บเงิน

3. เลือกวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า กรอกรายละเอียดต่างๆ และกด “ยืนยัน”

วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน

4. เมื่อ “พิมพ์” เอกสาร รายละเอียดที่ได้ทำการกรอกไปจะปรากฏบนหน้าเอกสารดังภาพ

เอกสารแสดงวิธีการชำระเงิน
เอกสารแสดงวิธีการชำระเงิน

🔴 หากต้องการตรวจสอบรายงานการเก็บเงิน สามารถตรวจสอบได้ที่ รายงาน “5 การเก็บเงิน” ค่ะ

🔴 กรณี ใช้งานใบเสร็จรับเงินแยก ขั้นตอนการกด “เก็บเงิน” จะอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินแทน ส่วนใบกำกับภาษีเมื่อสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะเป็น “เปิดใบเสร็จแล้ว” อัตโนมัติ 

🔴 หากต้องการตรวจสอบรายงานการเก็บเงินกรณีใช้งานใบเสร็จรับเงินแยก สามารถตรวจสอบได้ที่รายงาน “6 ใบเสร็จรับเงิน” ค่ะ

Updated on March 2, 2021

Was this article helpful?

Related Articles