1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. ส่งเอกสารทางอีเมล ในแอประบบ iOS

ส่งเอกสารทางอีเมล ในแอประบบ iOS

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นสไลด์ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “อื่นๆ” 
ส่งเอกสารทางอีเมล
เลือกสถานะอื่นๆ เพื่อส่งเอกสารทางอีเมล

3. เลือก “ส่งอีเมล”

ส่งเอกสารทางอีเมล iOS
เลือกส่งอีเมล
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles