1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ Android
  3. ส่งเอกสารทางอีเมล ในแอประบบ Android

ส่งเอกสารทางอีเมล ในแอประบบ Android

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการส่งอีเมล
  2. เลือก “อีเมล” ภายในอีเมลจะมีลิงก์ url เอกสาร รวมถึงเอกสารที่เป็นไฟล์ .pdf ค่ะ
ส่งเอกสารทางอีเมล
กดค้างที่เอกสาร เแล้วกดอีเมล
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles