1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ Android
  3. สร้างเอกสารซ้ำ ในแอประบบ Android

สร้างเอกสารซ้ำ ในแอประบบ Android

  1. เข้าที่หน้าบิลรวม จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการสร้างซ้ำ
  2. เลือก “สร้างเอกสารซ้ำ” ระบบจะทำการสร้างเอกสารใหม่ ด้วยเลขรันเอกสารที่รันต่อเนื่องกันไปให้อัตโนมัติเลยค่ะ
สร้างเอกสารซ้ำ
สร้างเอกสารซ้ำ
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles