1. Home
  2. การออกเอกสาร
  3. สถานะใบวางบิล ความแตกต่างของแต่ละสถานะ

สถานะใบวางบิล ความแตกต่างของแต่ละสถานะ

ระบบ FlowAccount จะสามารถดูสถานะของเอกสารได้ สำหรับใบวางบิล (Billing Note) จะมีสถานะดังนี้ค่ะ

สถานะรอวางบิล หมายถึง ยังไม่ได้มีการส่งใบวางบิลให้กับลูกค้า

รอวางบิล
ยังไม่ได้ส่งใบวางบิล

สถานะวางบิลแล้ว หมายถึง ส่งเอกสารใบวางบิลให้ลูกค้าแล้ว (ลูกค้าทราบยอดที่ต้องจ่ายชำระแล้ว)

วางบิลแล้ว
ส่งใบวางบิลให้ลูกค้าแล้ว

สถานะเปิดบิลแล้ว หมายถึง มีการเปิดใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากใบวางบิลแล้ว

เปิดบิลแล้ว
เปิดใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้แล้ว

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles