1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. ลบเอกสาร ในแอประบบ iOS

ลบเอกสาร ในแอประบบ iOS

🔴 เอกสารที่ต้องการลบจะต้องอยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ หรือ รออนุมัติ”
🔴 สำหรับใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จะต้องไล่ลบจาก”ใบบนสุดลงล่าง” ค่ะ

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นสไลด์ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “อื่นๆ”
ลบเอกสาร
กดเลือก อื่นๆ เพื่อลบเอกสาร

3. เลือก “ลบ” 

กดลบเอกสาร
กดลบเอกสาร
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles