1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ Android
  3. ลบเอกสาร ในแอประบบ Android

ลบเอกสาร ในแอประบบ Android

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการ
  2. เลือก “ลบ”

🔴 เอกสารที่ต้องการลบจะต้องอยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ หรือ รออนุมัติ”
🔴 สำหรับใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จะต้องไล่ลบจาก”ใบบนสุดลงล่าง” ค่ะ

ลบเอกสาร
กดค้างที่รายการเอกสาร แล้วกดลบ
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles