1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF

บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้ในระบบ iOS 11 ขึ้นไปค่ะ

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นสไลด์ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “พรีวิว”
เลือกพรีวิวเอกสาร
เลือก พรีวิว

3. เลือก “Save to Files” 

เซฟไฟล์เป็น .pdf
g:awa]NgxHoเลือก Save to Files
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles