1. Home
  2. การตั้งค่าระบบ
  3. ตั้งค่ากระดาษต่อเนื่อง ในระบบ Classic

ตั้งค่ากระดาษต่อเนื่อง ในระบบ Classic

ระบบรองรับได้ทั้งกระดาษ A4, A5 และกระดาษต่อเนื่อง สามารถตั้งค่าในระบบได้ดังนี้ค่ะ

  1. เมื่อ Log In เข้ามาแล้ว คลิกที่เมนู “การตั้งค่า”
  2. เลือก “เลือกรูปแบบดีไซน์เอกสาร”
  3. กรณีกระดาษต่อเนื่อง เลือกแบบฟอร์มที่ 5 และ 7 ค่ะ  (แบบที่ 5 จะไม่มีคำว่า “ต้นฉบับและสำเนา” ส่วนแบบที่ 7 จะมีคำว่า “ต้นฉบับและสำเนา” ค่ะ)
รูปแบบเอกสาร
รูปแบบเอกสาร

หมายเหตุ: ระบบจะรองรับสำหรับกระดาษต่อเนื่องเปล่าชั้นเดียวนะคะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles