1. Home
  2. แก้ไขปัญหาการใช้งาน
  3. ตรวจสอบการส่งอีเมล จากระบบ Classic

ตรวจสอบการส่งอีเมล จากระบบ Classic

FlowAccount ใช้ระบบส่งอีเมลด้วยอีเมล message-service@flowaccount.com ไม่ได้เป็นระบบ Inbox management ทำให้เมื่อส่งอีเมลออกจากระบบแล้ว จะไม่สามารถติดตามประวัติการส่งอีเมลได้

ระบบส่งอีเมล
ระบบส่งอีเมล

หากต้องการติดตามอีเมล ให้กรอกอีเมลส่วนตัวของคุณที่ช่อง CC หรือ “ดาวน์โหลด” ออกมาเป็นไฟล์ PDF ก่อน แล้วจึงทำการส่งผ่าน E-mail Service ปกติค่ะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles