1. Home
 2. การตั้งค่าระบบ
 3. ขั้นตอนการสมัคร E-Tax Invoice By Email

ขั้นตอนการสมัคร E-Tax Invoice By Email

🔴 หากต้องการใช้ระบบ E-Tax Invoice By Email ในระบบ FlowAccount จะต้องเป็นอีเมลของ Gmail เท่านั้นค่ะ  

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/27659.html >> เลือก “ยื่นคำขออนุมัติ”
ยื่นคำขอสมัคร E-Tax Invoice By Email
ยื่นคำขอสมัคร E-Tax Invoice By Email

2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3. ยืนยันคำขอใช้งาน กดเพื่อยอมรับข้อตกลง และดำเนินการต่อไป

กดยอมรับข้อตกลง
กดยอมรับข้อตกลง

4. ระบุข้อมูลบริษัทและอีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อกับกรมสรรพากรในการยืนยันตัวตน

ใส่ข้อมูลบริษัท
ใส่ข้อมูลบริษัท

5. ยืนยันการส่งข้อมูล กด “บันทึกข้อมูล” 

บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล

6. เลือก “พิมพ์แบบ ก.อ.01” ค่ะ

พิมพ์แบบ ก.อ.01
พิมพ์แบบ ก.อ.01
 • พิมพ์แบบ ก.อ.01 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมตราประทับ
 • เตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบ ก.อ.01 ที่มีการลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง 

🔴 หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ สแกนเอกสารทั้ง 3 ฉบับในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อเตรียมอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบในขั้นตอนถัดไป

7. ทางระบบกรมสรรพากรจะจัดส่งอีเมลเข้ามาให้ตามที่ได้ลงทะเบียนในข้อที่ 4.
กรุณากดยืนยันที่อยู่อีเมลภายใน 7 วัน ค่ะ

ยืนยันอีเมล
ยืนยันอีเมล

8. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html >> เลือก “เข้าสู่ระบบ”  
จากนั้นกดปุ่ม “อัพโหลดแบบ ก.อ.01 และเอกสาร” ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

อัพโหลดแบบ ก.อ.01
อัพโหลดแบบ ก.อ.01

9.  เมื่อกดปุ่มระบบจะให้ “ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก” 

ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

10. อัพโหลดเอกสารทั้ง 3 ฉบับ >> กดปุ่ม “Browse” เพื่อทำการเลือกเอกสารทั้ง 3 ฉบับ
11. รอการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากกรมสรรพากรประมาณ 15 วัน หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะมีการจัดส่งรหัสยืนยัน (Activate Code) มาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพากรเพื่อใช้ยืนยันการสมัคร
12. เมื่อได้รับรหัสยืนยัน (Activate Code) เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html จากนั้นเลือก “ยื่นคำขออนุมัติ”  แล้วกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และกด “ดำเนินการต่อ” 

รหัสยืนยัน
รหัสยืนยัน

13. กรอกรหัสยืนยัน (Activate Code) ที่ได้จากการจัดส่งจากทางกรมสรรพากร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 

กรอกรหัสยืนยัน
กรอกรหัสยืนยัน

14. หลังจากนั้นระบบจะขึ้นหน้าต่างให้ “ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่” โดยจะต้องกำหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไขที่ระบุบนหน้าจอ

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

15. เมื่อกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ถือว่าขั้นตอนการยื่นคำขอ ก.อ.01 เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแจ้งรหัสผู้ใช้ ได้แก่ “CM + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก”

ยื่นคำขอ ก.อ.01 เสร็จสมบูรณ์
ยื่นคำขอ ก.อ.01 เสร็จสมบูรณ์

การเข้าสู่ระบบ

สำหรับขั้นตอนนี้รบกวนเป็นการใช้อีเมล Gmail ในการลงทะเบียน เพื่อทำการผูกกับระบบของกรมสรรพากรนะคะ แนะนำเป็นการใช้งานอีเมลใหม่ เพื่อให้เอกสารไม่ปะปนกับเอกสารอื่นๆ ค่ะ

 1. เข้าสู่เว็บไซต์  http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html >> เลือก “เข้าสู่ระบบ
 2. เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกรหัสผู้ใช้งาน (CM + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ) และรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นเองที่ได้จากขั้นตอนในข้อ 15.
กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

3. เลือกเมนูด้านซ้าย “บันทึก e-mail Address สำหรับส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์”
ให้ผู้ประกอบการอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามก่อนทำการบันทึกอีเมล 

บันทึก e-mail Address
บันทึก e-mail Address

4. กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างให้ปรากฏเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยัน แล้วกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ
กดปุ่มดำเนินการต่อ

5. ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล E-Mail Address ที่จะใช้ส่งใบกำกับภาษี

5.1 ระบุอีเมลที่ใช้ในการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แบบกรอกทีละอีเมล
โดยให้บันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 • เลขที่สาขาจำนวน 5 หลัก (กรณีเป็นสำนักงานใหญ่โปรดกรอก “00000”)  
 • ชื่อสถานประกอบการ (ชื่อสาขา)
 • ระบุอีเมลที่ต้องการใช้ในการส่งใบกำกับภาษีในช่อง “หมายเลขอีเมล” และระบุอีเมลเดิมอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันในช่อง “หมายเลขอีเมลอีกครั้ง” หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” (อีเมลที่ลงทะเบียนใช้งานในขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ติดต่อกับกรมสรรพากรก็ได้ค่ะ)

🔴 หากต้องการใช้ระบบ E-Tax Invoice By Email ในระบบของเรา จะต้องเป็นอีเมลของ Gmail เท่านั้นค่ะ

ใส่ข้อมูล
ใส่ข้อมูล

ระบบจะตรวจสอบอีเมลที่ระบุทันที ว่าเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะปรากฏข้อความสีน้ำเงิน “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”

กรณี มีหลายบัญชีในการใช้งานกับเรา แนะนำเป็นการใช้งาน 1 อีเมล ต่อ 1 บริษัทค่ะ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังมากยิ่งขึ้นค่ะ

กรณี ผู้ขายส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับอีเมลตอบกลับพร้อมไฟล์ประทับเวลาจากระบบ E-Tax Invoice By Email โปรดตรวจสอบที่ การตั้งค่าอีเมลขยะของผู้ขาย หรือ ความถูกต้องของอีเมลที่ได้แจ้ง

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ RD Intelligence Center 1161 กด 48 ☎️
Email : e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th

สามารถดูวิธีการสมัครฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/eTax/manual-etax-invoiceby-email-110161.pdf

Updated on April 7, 2022

Was this article helpful?

Related Articles