1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. เอกสารเตรียมจ่ายสำหรับชำระหนี้และจ่ายเงินทุน

เอกสารเตรียมจ่ายสำหรับชำระหนี้และจ่ายเงินทุน

ใช้สำหรับบันทึกชำระหนี้ที่ค้างในระบบ ซึ่งเกิดจากการทำเอกสารปกติต่างๆ ของกิจการ เช่น เงินประกันสังคมรอนำส่ง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือรายการจ่ายเงินทุนต่างๆ โดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารง่ายๆ ดังนี้

  1. ไปที่เมนูเตรียมจ่าย เลือกสร้างใหม่ และเลือกชำระหนี้/จ่ายเงินทุน หรือที่เมนูค่าใช้จ่าย โดยเลือกเมนูย่อยชำระหนี้/จ่ายเงินทุน

  1. กรอกรายละเอียดของเอกสารให้เรียบร้อย แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ หรือจ่ายเงินทุนจากผังบัญชีที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการบันทึกเอกสาร สำหรับขั้นตอนนี้ระบบจะไม่บันทึกบัญชีให้เนื่องจากบัญชีที่เลือกมานั้นเคยทำการบันทึกบัญชีมาแล้ว จึงไม่ได้บันทึกซ้ำให้

  1. ขั้นตอนการชำระเงิน สามารถคลิกที่สถานะของเอกสาร หรือปุ่มบันทึกการชำระเงินที่ท้ายเอกสาร เพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินในระบบได้ สำหรับขั้นตอนนี้ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้ที่สมุดรายวันจ่ายเงินตามช่องทางการชำระเงินที่เลือก

เรื่องอื่นๆ ที่ควรรู้

  1. เลือกบัญชีได้จากผังบัญชีหมวดหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น
  2. รายการที่เกิดขึ้นไม่สามารถบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากต้องการใช้ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มต้องสร้างเอกสารที่ค่าใช้จ่าย
  3. ตอนสร้างเอกสารไม่มีการบันทึกบัญชีให้ จะบันทึกเมื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นชำระเงินแล้วเท่านั้น สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ที่สมุดรายวันจ่าย

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจใด

สามารถใช้งานชำระหนี้และจ่ายเงินทุนได้ในแพ็กเกจ Pro และ Pro Business

Updated on November 29, 2023

Was this article helpful?

Related Articles