1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. วิธีออก Invoice เป็นสกุลเงินต่างประเทศ FlowAccount

วิธีออก Invoice เป็นสกุลเงินต่างประเทศ FlowAccount

การสร้างเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ จะมีสกุลเงินที่เลือกไว้จากหน้าตั้งค่าให้เลือก และยังสามารถเพิ่มสกุลเงินอื่นเข้ามาใช้จากหน้าเอกสารได้ด้วย โดยคลิกที่ “เพิ่มสกุลเงินที่ใช้ในเอกสาร” สามารถดูการเพิ่มสกุลเงินได้ที่

1.) เมื่อกดสร้างใหม่จากหน้าเอกสารใบกำกับภาษี ใส่รายละเอียดของลูกค้าให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเลือกสกุลเงินตามที่ต้องการจะออกเอกสารได้เลย

เลือกสกุลเงินตามที่ต้องการจะออกเอกสาร

เมื่อเลือกสกุลสำหรับเปิดเอกสารแล้ว ระบบจะแสดงสกุลเงินในเอกสารโดยจะดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาให้อัตโนมัติ ตามการอัปเดตของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกสิ้นวัน (ช่วงเวลาประมาณ 18.00 – 18.30 น.) หากเปิดเอกสารย้อนหลัง ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่เอกสาร (ยกเว้นวันที่ธนาคารประกาศหยุด)

สำหรับการเปิดเอกสารวันที่ปัจจุบันและเอกสารลงวันที่ล่วงหน้า ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเมื่อวาน (ยกเว้นเปิดเอกสาร ณ สิ้นวัน ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ปัจจุบันให้)

หากใส่ข้อมูลครบถ้วนในเอกสารเรียบร้อยแล้ว กดพิมพ์เอกสารจะแสดงข้อมูลสกุลเงินต่างประเทศให้พร้อมระบุอัตราแลกเปลี่ยนไว้

2. การลงบัญชีสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ

หลังจากออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเอกสารที่มีการเปิดในระบบมาลงบัญชีและทำงบการเงินให้อัตโนมัติ สำหรับเอกสารที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะลงบัญชีเป็นเงินไทย โดยนำจำนวนเงินในเอกสารคูณกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามภาพประกอบด้างล่าง

สำหรับการรับเงินจากลูกค้า ระบบจะรองรับการรับเงินเฉพาะเงินไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจนทำให้รับเงินไม่เท่ากับที่ออกเอกสารครั้งแรก ระบบจะมีสาเหตุให้เลือกเป็น ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

หลังจากยืนยันการรับชำระเงินแล้ว ระบบจะลงบัญชีกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Updated on April 26, 2022

Was this article helpful?

Related Articles