1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

การใช้งานระบบสต็อกสินค้าใน FlowAccount เริ่มต้นจากการสร้างสินค้าประเภท “นับสต็อก” จากนั้นเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังเข้ามา หากย้ายมาจากโปรแกรมอื่นสามารถรับเข้าด้วยการตั้งค่ายอดเริ่มต้นสินค้าโดยไม่ต้องสร้างใบรับสินค้าซ้ำ

ตั้งค่ายอดเริ่มต้น

การรับสินค้า

หากมีการซื้อสินค้าเข้ามาใหม่และต้องการเพิ่มสินค้า สามารถรับเข้าด้วยการสร้างใบรับสินค้าที่เมนูเอกสารซื้อ โดยวันที่ตัดสต็อกจะอิงจากวันที่เอกสารในใบรับสินค้า

ใบรับสินค้า

การตัดสต็อกสินค้า

ระบบจะทำการตัดสต็อกเมื่อมีการตั้งค่ายอดตั้งต้น ปรับสต็อกสินค้า หรือเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ(บิลเงินสด) ใบรับสินค้า ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้เท่านั้น

ความเคลื่อนไหวสินค้า

หากเป็นสินค้านับสต็อกมีหลายหน่วยนับ จะแสดงความเคลื่อนไหวตามเอกสารและมีคอลัมน์แปลงหน่วยของสินค้า และจำนวนคงเหลือเพิ่มมา โดยจะแปลงเป็นหน่วยหลักของสินค้าให้อัตโนมัติ

ความเคลื่อนไหวสินค้า
Updated on October 20, 2023

Was this article helpful?

Related Articles