1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

เริ่มต้นจากการสร้างสินค้าประเภท “นับสต็อก” จากนั้นเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังเข้ามา และระบบจะตัดสต็อกเมื่อเปิดเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้

การรับสินค้า

สามารถรับเข้าด้วยการตั้งค่ายอดตั้งต้น หรือ สร้างใบรับสินค้าที่เมนูซื้อ

สร้างใบรับสินค้า

การตัดสต็อกสินค้า

ระบบจะตัดสต็อกเมื่อเปิดเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้เท่านั้น

Updated on March 26, 2021

Was this article helpful?

Related Articles