1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. แบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี

แบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี

สำหรับในกรณีการแบ่งจ่ายจากเอกสารใบกำกับภาษี (INV) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่ต้องมีการส่งสินค้าทั้งหมดก่อน และทยอยรับเงินภายหลัง รวมถึงธุรกิจฝากขายที่มีการเรียกเก็บเงินเฉพาะสินค้าที่ขายได้ โดยจะสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. กดที่สถานะของรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ และเลือก “แบ่งรับชำระเงิน”
แบ่งรับชำระเงิน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้คุณระบุจำนวนเงินที่ต้องการแบ่งจ่ายในงวดนั้นๆ

ใส่ยอดแบ่งจ่าย

3. เมื่อระบุยอดเงินที่จะแบ่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว กดบันทึกและพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินยื่นให้แก่คู่ค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินตามจริงได้

พิมพ์ใบเสร็จ

เอกสารใบกำกับภาษีต้นทางจะถูกเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “แบ่งจ่าย” อัตโนมัติ เพื่อระบุว่าใบกำกับภาษีดังกล่าว ได้มีการแบ่งรับชำระเงินมาบางส่วนแล้ว และยังสามารถนำไปแบ่งรับชำระเงินเพิ่มเติมต่อได้อีกจนครบตามจำนวน

สามารถดูประวัติการแบ่งจ่ายได้ โดยเข้าที่หน้ารวมรายการใบกำกับภาษี สังเกตหัวข้อ ยอดรวมสุทธิ และกดที่ตัว I สีขมพู

ประวัติการแบ่งจ่าย

ฟังก์ชั่นนี้จะรองรับการแบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี (INV) ที่เป็นเอกสารขายเชื่อเท่านั้น

Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles