1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. แก้ไขที่อยู่บริษัทในเอกสาร

แก้ไขที่อยู่บริษัทในเอกสาร

ตั้งค่าที่อยู่บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เมนูการตั้งค่า > ตั้งค่าธุรกิจ > ข้อมูลธุรกิจ

ที่อยู่บริษัทใหม่จะมีผลกับเอกสารที่สร้างใหม่หลังจากนี้ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเอกสารที่มีการบันทึกไปก่อนหน้า

  1. คลิกที่เลือกแอปพลิเคชัน > กดเมนู My Company
กดเมนู My Company

2. ที่เมนูตั้งค่าธุรกิจ > เลือกเมนูข้อมูลธุรกิจ ใส่ที่อยู่ใหม่ที่รายละเอียดธุรกิจ

รายละเอียดธุรกิจ

3. ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Add Business’s English Information เพื่อใส่ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ

ใส่ที่อยู่ภาษาอังกฤษ

4. ที่ข้อมูลติดต่อ สามารถแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ และเว็บไซต์ได้

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลของบริษัทจะเปลี่ยนภาษาตามภาษาที่เลือกในระบบ

Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles