1. Home
  2. บัญชีและการชำระเงิน
  3. สร้างเอกสารวันที่ย้อนหลัง

สร้างเอกสารวันที่ย้อนหลัง

การสร้างเอกสารวันที่ย้อนหลังสามารถทำได้ในกรณี

  • รูปแบบเลขรันเอกสารต้องเป็นแบบ “ปี/เดือน” เท่านั้น
  • หากบันทึกเอกสารไปแล้ว เลขรันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก จะต้องดำเนินการเปลี่ยนวันที่ ก่อน การบันทึกเอกสาร
  1. สร้างหรืออัปเกรดเอกสาร
  2. เลือกวันที่ในเอกสารตามวันที่ที่ต้องการ
เลือกวันที่ในเอสการ

3. เลขรันเอกสารจะเปลี่ยนเลขเอกสารให้ตามเดือนที่เลือก

เลขรันเอกสารเปลี่ยนตามวันที่เลือก
Updated on March 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles