1. Home
  2. บัญชีและการชำระเงิน
  3. เปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่านใหม่

การเปลี่ยนอีเมลหรือรหัสผ่านใหม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้ใช้งานเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้ใช้งานอื่นทำให้ได้

1. ที่แถบเมนู กดปุ่ม 9 จุด > เลือกแอปพลิเคชั่น MyCompany > ตั้งค่าผู้ใช้งาน > เลือกข้อมูลส่วนตัว เพื่อตั้งอีเมลใหม่

ข้อมูลส่วนตัว

2. ใส่อีเมลใหม่ได้เลย

เปลี่ยนอีเมล

3. เข้าที่เมนูรหัสผ่าน แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลย

เปลี่ยนรหัสผ่าน
Updated on March 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles