1. Home
  2. การใช้งานค่าใช้จ่าย
  3. วิธี: การตั้งค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในรูปแบบผังบัญชี

วิธี: การตั้งค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในรูปแบบผังบัญชี

ระบบสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นหมวดหมู่สำหรับนักบัญชีได้ที่เมนูค่าใช้จ่าย >> สร้างใหม่ >> เพิ่มเติม >> ตั้งค่าเอกสาร >> เลือก หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายสำหรับนักบัญชี


เข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย >> สร้างใหม่ >> เพิ่มเติม

เลือก หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายสำหรับนักบัญชี
จะสามารถใส่หมวดบัญชีของค่าใช้จ่ายที่ต้องการได้

หมวดหมู่สำหรับนักบัญชีที่สามารถเลือกได้ จะขึ้นหมวด 1 และหมวด 5 เท่านั้นนะคะ

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles