1. Home
  2. การใช้งานค่าใช้จ่าย
  3. วิธี: การสร้างค่าใช้จ่าย

วิธี: การสร้างค่าใช้จ่าย

การสร้างค่าใช้จ่ายของกิจการ สามารถเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย >> สร้างค่าใช้จ่าย >> ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการ >> เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย >> บันทึกรายการได้เลยค่ะ


สามารถเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย >> สร้างค่าใช้จ่าย

ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการ >> เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย

เมื่อเสร็จแล้วสามารถบันทึกรายการได้เลยค่ะ
Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles