1. Home
  2. บัญชีและการชำระเงิน
  3. ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

  1. เข้าหน้าล็อกอินในเว็บไซต์ https://auth.flowaccount.com/th ในช่องรหัสผ่าน กดคำว่า “ลืมรหัสผ่าน”
ลืมรหัสผ่าน

2. ใส่อีเมลที่ใช้งานในระบบ และกด “รีเซ็ตรหัสผ่าน” เพื่อรับคำขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทางอีเมล

รีเซตรหัสผ่าน

3. เปิดอีเมลที่ใช้งานในระบบ จะได้รับจาก FlowAccount

อีเมล FlowAccount

4. จากนั้นคลิก “รีเซ็ตรหัสผ่าน”

กดปุ่มรีเซตรหัสผ่าน

5. ระบบจะเปิดแท็บการใช้งานใหม่ กรอกอีเมลที่ใช้งานและตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จากนั้นกด “รีเซ็ต”

Updated on March 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles