1. Home
 2. การใช้งานฟังก์ชั่นบริหารบัญชี
 3. บริหารเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีประเภทหนึ่งที่เก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วยภาษีซื้อ และภาษีขาย 

เอกสารในระบบ FlowAccount ที่สามารถนำไปจัดการเอกสารภาษีซื้อ ในเมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีดังนี้

 • เอกสารใบรับสินค้า ในเมนูเอกสารซื้อ ที่มีสถานะอนุมัติ หรือชำระเงินแล้ว
เอกสารใบรับสินค้า
 • ค่าใช้จ่าย ในเมนูค่าใช้จ่าย ที่มีสถานะอนุมัติแล้ว หรือชำระเงินแล้ว
ค่าใช้จ่าย

วิธีการเพิ่มภาษีซื้อ เพื่อนำไปใช้บริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีที่ 1 วิธีเปลี่ยนสถานะเอกสาร

 • สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ เช่น ใบรับสินค้า หรือบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • เปลี่ยนสถานะของเอกสารเป็น “อนุมัติ” หรือ “ชำระเงินแล้ว”
เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “อนุมัติ” หรือ “ชำระเงินแล้ว”
 • ตรวจสอบเอกสารได้ที่เมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม > จัดการเอกสารภาษีซื้อ จะพบเอกสารทั้งใบรับสินค้า และค่าใช้จ่ายที่ทำการอนุมัติ และชำระเงินแล้ว 
บริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยในเมนูนี้จะมีสถานะใหม่ “รอใบกำกับภาษี” เพื่อให้สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกสารนั้นได้

สถานะรอใบกำกับภาษี
 • เมื่อได้รับใบกำกับภาษีแล้วให้คลิกเปลี่ยนสถานะจาก “รอใบกำกับภาษี” เป็นสถานะ “รับใบกำกับภาษี”
รับใบกำกับภาษี
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่ได้รับมาของค่าใช้จ่ายหรือรายการซื้อนั้น
ข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับ
 • เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะเป็น “รับใบกำกับภาษี” แล้วทุกใบ จะสามารถนำไปใช้สิทธิ์ภาษีซื้อของเดือนได้

วิธีที่ 2 การบันทึกรายละเอียดใบกำกับภาษีท้ายเอกสาร ใบรับสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • กรอกรายละเอียด โดยเลื่อนลงไปที่ Payment Zone เลือก Tab ข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับ แล้วคลิกเลือก “เพิ่มข้อมูลเอกสาร”
ข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับ Payment Zone
 • เพิ่มข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับของใบรับสินค้า หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” อัตโนมัติ
ข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับของใบรับสินค้า หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ยื่นแบบภาษีรายเดือน

 • เลือกเมนูยื่นแบบภาษีรายเดือน > สร้างแบบยื่นภาษีรายเดือน
ยื่นแบบภาษีรายเดือน
 • ระบบจะดึงรายการภาษีขายมาแสดงให้อัตโนมัติ จากการเปิดเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ในระบบ FlowAccount
มูลค่าภาษีขาย
 • ส่วนภาษีซื้อ สามารถเลือกเอกสารที่ต้องการใช้สิทธิ์ได้จากรายการด้านล่าง และสามารถตรวจสอบมูลค่าภาษีซื้อที่เลือกใช้สิทธิ์ได้ทางด้านบนขวามือ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก “บันทึกแบบยื่นภาษีรายเดือน”
ยอดภาษีซื้อ
 • ระบบจะคำนวนสรุปข้อมูลการยื่นแบบรายเดือนให้ โดยแสดง
  – ยอดขาย และภาษีขาย
  – ยอดซื้อ และภาษีซื้อ
  – หากในเดือนก่อนมีการยื่นแบบและมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ระบบจะนำมาแสดงในช่องภาษีซื้อยกมาให้อัตโนมัติ
  – สรุปข้อมูลในเดือนภาษีนี้ต้องทำการชำระเพิ่ม หรือมีภาษีที่ต้องขอคืนจำนวนเท่าไร
ข้อมูลการยื่นแบบภาษีรายเดือน
 • ระบบจะแสดงแบบยื่นภาษีของเดือนที่ทำการสร้างโดยมีสถานะ “รอยื่นแบบภาษี”
รอยื่นแบบภาษี
 • เมื่อคลิกที่สถานะ แล้วเลือก “ยื่นแบบภาษี” ระบบจะให้ทำการเลือกวิธีชำระภาษี ในกรณีที่ต้องชำระภาษีเพิ่ม สามารถเลือกได้ทั้ง เงินสด เงินโอน เช็ค และบัตรเครดิต
บันทึกภาษีที่ต้องชำระ
 • แต่ถ้าเป็นกรณีที่ต้องขอคืนภาษีซื้อระบบจะขึ้นข้อมูลมาให้ตรวจสอบ
 • เมื่อคลิกบันทึก แบบยื่นภาษีของเดือนจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยื่นแบบภาษีแล้ว”

การแก้ไขเอกสาร

กรณีที่ 1 เอกสารใบรับสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ มีสถานะเป็น “อนุมัติ”

 • หากเพิ่มข้อมูลใบกำกับภาษีไว้แล้ว ให้ลบรายละเอียดของใบกำกับภาษีที่เพิ่มไว้ในส่วนท้ายของเอกสารนั้น
 • ทำการ “รีเซ็ต” สถานะของเอกสารที่ต้องการแก้ไข ให้เป็น “รอดำเนินการ” จากนั้นสามารถแก้ไขเอกสารได้เลย

กรณีที่ 2 สร้างรายการยื่นแบบภาษีรายเดือนแล้ว 

 • หากเป็นสถานะ “ยื่นแบบแล้ว” ให้รีเซ็ตสถานะของแบบภาษีให้เป็น “รอยื่นแบบภาษี”
 • ลบรายการยื่นแบบภาษีรายเดือน
 • ลบรายละเอียดของใบกำกับภาษีที่เพิ่มไว้ในส่วนท้ายของเอกสารนั้น
 • ทำการ “รีเซ็ต” สถานะของเอกสารที่ต้องการแก้ไข ให้เป็น “รอดำเนินการ” จากนั้นสามารถแก้ไขเอกสารได้เลย

การบันทึกบัญชี

 • บันทึกเอกสารใบรับสินค้า หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยยังไม่บันทึกรายละเอียดใบกำกับภาษี มูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสาร จะถูกบันทึกเป็น “ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด“ ที่สมุดรายวันซื้อ
สมุดรายวันซื้อ
 • เมื่อยื่นแบบภาษีรายเดือน ระบบจะกลับรายการภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดออกให้และบันทึกเป็นภาษีซื้อ ภ.พ.30 ที่สมุดรายวันซื้อ
บันทึกเป็นภาษีซื้อ ภ.พ.30 ที่สมุดรายวันซื้อ
 • เมื่อสร้างแบบยื่นภาษีสำหรับแต่ละเดือน ระบบจะทำการบันทึกรายการโอนปิดภาษีซื้อ-ขายให้ที่สมุดรายวันทั่วไป
โอนปิดภาษีซื้อ-ขาย
 • และเมื่อทำการยื่นแบบภาษีรายเดือนระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้ด้วยช่องทางการชำระภาษีที่เลือก ในสมุดรายวันทั่วไป
ช่องทางการชำระภาษีที่เลือกในสมุดรายวันทั่วไป
 • สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานะของเอกสารเป็น “ไม่ใช้สิทธิ์ขอคืน” ในเมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะกลับรายการ และบันทึกเป็นภาษีซื้อไม่ขอคืนแทนที่สมุดรายวันซื้อ และรายการดังกล่าวจะไม่ถึงรวมเป็นรายการเพื่อยื่นแบบภาษีซื้อ
ภาษีซื้อไม่ขอคืน
Updated on April 16, 2021

Was this article helpful?

Related Articles