ดูรายการสมุดรายวัน

การเข้าดูรายการในสมุดรายวันของระบบ สามารถเข้าที่เมนูบริหารบัญชี > คลิกที่สมุดรายวัน

โดยสมุดรายวัน 5 เล่มในระบบ ประกอบด้วย
1. สมุดรายวันทั่วไป (JV)
2. สมุดรายวันซื้อ (UV)
3. สมุดรายวันขาย (SV)
4. สมุดรายวันจ่าย (PV)
5. สมุดรายวันรับ (RV)

รายการสมุดรายวัน

โดยระบบจะบันทึกรายการในสมุดรายวันให้อัตโนมัติจากการเปิดเอกสาร ดังนี้

1. สมุดรายวันทั่วไป (JV)
เกิดจากการบันทึกรายการทั่วไปที่นอกเหนือจากรายการซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ

2. สมุดรายวันซื้อ (UV)
เกิดจากการสร้างเอกสารและบันทึกเอกสารซื้อ (RI) และค่าใช้จ่าย (EXP)

3. สมุดรายวันขาย (SV)
เกิดจากการสร้างเอกสารและบันทึกเอกสารขาย (INV)

4. สมุดรายวันจ่าย (PV)
เกิดจากการเปลี่ยนสถานะเอกสารซื้อ (RI) และค่าใช้จ่าย (EXP) เป็น ชำระเงินแล้ว

5. สมุดรายวันรับ (RV)
เกิดจากการเปลี่ยนสถานะเอกสารขาย (INV) เป็น เก็บเงินแล้ว

Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles