1. Home
  2. คำถามที่พบบ่อย
  3. ขั้นตอน: การเปลี่ยนอีเมลและพาสเวิร์ด

ขั้นตอน: การเปลี่ยนอีเมลและพาสเวิร์ด

กดปุ่มฟันเฟือง (มุมล่างซ้าย) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า จากนั้นเลือกตั้งค่าผู้ใช้งานและกดที่ “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อตั้งอีเมลและรหัสผ่านใหม่

การเปลี่ยนอีเมลหรือรหัสผ่านใหม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้ใช้งานเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้ใช้งานที่เป็นตำแหน่ง Owner ทำให้ได้

1. กดปุ่มฟันเฟือง (มุมล่างซ้าย) >> เลือกตั้งค่าผู้ใช้งาน >> ข้อมูลส่วนตัว

2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

[ht_message mstyle=”danger” title=”” show_icon=”true” id=”” class=”” style=”” ]กรอกอีเมลอื่นที่ “ไม่เคย” ใช้งานในระบบมาก่อนมาแทนที่[/ht_message]

[ht_message mstyle=”info” title=”” show_icon=”true” id=”” class=”” style=”” ]กรอกรหัสผ่านเก่า จากนั้นกรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง[/ht_message]

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles