1. Home
 2. การใช้งานผ่าน Application iOS
 3. iOS การส่งอีเมล ให้ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ ทาง Application

iOS การส่งอีเมล ให้ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ ทาง Application

เข้าหน้าเอกสารทั้งหมด


 1. เลือกเอกสารที่ต้องการส่งอีเมล
 2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
 3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก
 4. กดเลือกเมนู อื่นๆ

 1. App จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก
 2. เลือกเมนู ส่งอีเมล

 1. เมื่อกดเลือกเมนูส่งอีเมลแล้ว จะแสดงแบบฟอร์มอีเมล และรายละเอียดคร่าวๆ พร้อมลิงค์ให้ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. ทำการกรอกแบบฟอร์ม กรอกอีเมลผู้รับ กรอกหัวข้อเรื่อง และใส่รายละเอียดของเอกสาร
 3. หลังจากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดส่งอีเมล

** การส่งอีเมลเป็นการส่งจากอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ที่ลงชื่อเข้าใช้งานในโทรศัพท์ ไม่ได้เป็นการส่งอีเมลจากระบบของ flowaccount

Updated on June 5, 2019

Was this article helpful?

Related Articles