1. Home
  2. การใช้งานค่าใช้จ่าย
  3. วิธี: ลบค่าใช้จ่าย

วิธี: ลบค่าใช้จ่าย

การลบค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นมา และชำระเงินแล้ว สามารถลบได้โดยเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย >> กด Drop Down ที่สถานะ ชำระเงินแล้ว >> กดรีเซ็ต ให้เป็นสถานะรอดำเนินการ >> ยืนยันการลบข้อมูล

การลบรายการค่าใช้จ่าย จะต้องลบจากรายการเอกสารใบล่าสุดลงไปเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกลบเอกสารระหว่างกลางได้ เนื่องจากจะมีผลต่อเลขรันเอกสาร ทำให้การรันไม่ต่อเนื่อง

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles