1. Home
  2. การใช้งานค่าใช้จ่าย
  3. วิธี: เลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในการลงบันทึกบัญชี

วิธี: เลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในการลงบันทึกบัญชี

การสร้างค่าใช้จ่ายของกิจการสามารถเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย >> สร้างค่าใช้จ่าย >> ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการ >> เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย >> บันทึกรายการ

โดยเมื่อสร้างเอกสารและบันทึกเอกสาร จะถูกผ่านไปยัง สมุดรายวันซื้อ (SV) และเมื่อทำการกดเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว จะถูกบันทึกไปยังสมุดรายวันจ่าย (PV) ค่ะ

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles