1. Home
  2. การใช้งานเอกสาร
  3. วิธีการ : แบ่งจ่าย หรือแบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี (INV)

วิธีการ : แบ่งจ่าย หรือแบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี (INV)

สำหรับในกรณีการแบ่งจ่ายจากเอกสารใบกำกับภาษี(INV) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่ต้องมีการส่งสินค้าทั้งหมดก่อน และทยอยรับเงินภายหลัง รวมถึงธุรกิจฝากขายที่มีมีการเรียกเก็บเงินเฉพาะสินค้าที่ขายได้ โดยจะสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.กดที่สถานะของรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ และเลือก “แบ่งรับชำระเงิน”

2.ระบบจะแสดงหน้าต่างใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้คุณระบุจำนวนเงินที่ต้องการแบ่งจ่ายในงวดนั้นๆ

3. เมื่อระบุยอดเงินที่จะแบ่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว กดบันทึกและพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินยื่นให้แก่คู่ค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินตามจริงได้

เอกสารใบกำกับภาษีต้นทางจะถูกเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “แบ่งจ่าย” อัตโนมัติ เพื่อระบุว่าใบกำกับภาษีดังกล่าว ได้มีการแบ่งรับชำระเงินมาบางส่วนแล้ว และยังสามารถนำไปแบ่งรับชำระเงินเพิ่มเติมต่อได้อีกจนครบตามจำนวน

ฟังก์ชั่นนี้จะรองรับการแบ่งรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี (INV) ที่เป็นเอกสารขายเชื่อเท่านั้น

Updated on August 2, 2019

Was this article helpful?

Related Articles