ดูรายงานด้านบัญชี

เข้าที่เมนูบริหารบัญชี > รายงานด้านบัญชี > เลือกงบที่ต้องการดู > เลือกช่วงเวลา การแสดงข้อมูล และมุมมองรายงาน > กดแสดงผลรายงาน > ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel

ดูงบการเงิน

Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles